ΟΡΟΛΟΓΙΑ

header photo | Eduadvise: Empowering students on their College-bound Odyssey, member of OACAC, HECA, NACAC, IECA (assoc.)ACT: American College Testing. Εξετάσεις Αμερικανικών Κολλεγίων. Το πρόγραμμα μαθημάτων βασίζεται σε μία τυποποιημένη εξέταση η οποία χρησιμοποιείται από πολλά Αμερικανικά πανεπιστήμια και κολλέγια.

Admissions Office: Το τμήμα του πανεπιστημίου που αξιολογεί τις αιτήσεις και ανακοινώνει αν ο υποψήφιος φοιτητής έχει γίνει δεκτός ή όχι.

Award Letter: Γράμμα επιβράβευσης. Αυτό το έγγραφο αποστέλλεται στους φοιτητές που έγιναν δεκτοί από ένα κολλέγιο, το οποίο περιγράφει το ποσό και τον τύπο της οικονομικής βοήθειας που προσφέρεται.

Certification of Finances: Ο ρόλος του Certification of Finances είναι να βοηθήσει τα κολλέγια και πανεπιστήμια να αποκτήσουν πλήρη και ακριβή πληροφόρηση για τους οικονομικούς πόρους των φοιτητών που θέλουν να έρθουν από το εξωτερικό για να σπουδάσουν στις ΗΠΑ.

College: Κολλέγιο. Τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα πού εστιάζεται στις σπουδές για το πρώτο πτυχίο για μαθητές που έχουν αποφοιτήσει από το λύκειο.

College Consortium: Ομάδα κολλεγίων. Μία ομάδα κολλεγίων που συνεργάζονται, επιτρέποντας στους φοιτητές τους να παρακολουθούν μαθήματα σε οποιοδήποτε από αυτά και μοιράζονται τις βιβλιοθήκες τους. Ένα παράδειγμα είναι η “Ομάδα Πέντε Κολλεγίων” (Five – College Consortium – Amherst, University of Massachusetts.-Amherst, Hampshire, Mt. Holyoke και Smith).

Common Application: Μία αίτηση που είναι δεκτή από πάνω από 450 πανεπιστήμια και κολλέγια. Μερικές σχολές ζητάνε επίσης κάποια θεσμικά συμπληρωματικά έγγραφα (institutional supplement).

Core Curriculum: Βασική διδακτέα ύλη. Μία ομάδα από απαιτητά μαθήματα (required course) σε ανθρωπιστικές σπουδές, τέχνες, κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες, τα οποία ο φοιτητής πρέπει να διδαχθεί για να μπορέσει να αποφοιτήσει. Το κάθε κολλέγιο και πανεπιστήμιο διαλέγει ανεξάρτητα αυτή τη βασική διδακτέα ύλη, ενώ μερικά δεν έχουν τέτοια διδακτέα ύλη.

Cost of Attendance: Κόστος παρακολούθησης. Το συνολικό κόστος παρακολούθησης κολλεγίου ή πανεπιστημίου περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Βιβλία, υπολογιστής και άλλες ανάγκες
  2. Στέγη και διατροφή
  3. Μεταφορικά έξοδα και προσωπικά έξοδα
  4. Δίδακτρα και άλλα παρόμοια έξοδα
  5. Ασφάλεια Υγείας

CSS Profile: Μία αίτηση η οποία διανέμεται από το College Board και η οποία χρησιμοποιείται από μερικές σχολές για να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα οικονομικά, και η οποία χρησιμεύει για την αξιολόγηση πιθανής οικονομικής βοήθειας.

Distribution Requirements: Απαιτήσεις Κατανομής. Αναφέρεται στο ελάχιστο αριθμό μαθημάτων ανά δέσμη που απαιτούνται για την απονομή του πτυχίου.

Division I,II,III: NCAA (Εθνικός Σύλλογος Αθλητικών Συνδέσμων) National Collegiate Athletic Association. Η πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία ομάδων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Πανεπιστημιακών Αθλητικών Δράσεων των ΗΠΑ.

Early Action: Πρώιμη ενέργεια. Η δυνατότητα υποβολής και αξιολόγησης της αίτησης εισαγωγής πριν από το κανονικό χρονοδιάγραμμα. Μπορεί να γίνουν τέτοιες αιτήσεις ταυτόχρονα σε πολλαπλά ιδρύματα. Σε αύτη τη περίπτωση συνήθως, η υποβολή της αίτησης εισαγωγής πρέπει να γίνει πριν τη 1η Νοεμβρίου και οι αιτούντες ενημερώνονται πριν από τα Χριστούγεννα για τα αποτελέσματα.

Early Admission: Πρώιμη αποδοχή.

Early Decision: Πρώιμη απόφαση. Μια επιλογή τρόπου αίτησης που συμπίπτει με το Early Action με τη διαφορά ότι ο φοιτητής πρέπει να αποσύρει τις αιτήσεις σε άλλα κολλέγια ή πανεπιστήμια σε περίπτωση που γίνει δεκτός σε ένα από αυτά.

Restrictive Early Action: Περοριστική πρώιμη ενέργεια. Μια ανάλογη επιλογή τρόπου αίτησης με το Early Action, μόνο που περιορίζεται ο φοιτητής σε αίτηση σε ένα μόνο ίδρυμα

EFC: Αναμενόμενη Οικογενειακή Εισφορά. Το ποσό που αναμένεται να παράσχει η οικογένεια του φοιτητή στο ετήσιο κόστος φοίτησης.

Extracurricular: Μη ακαδημαϊκές δραστηριότητες ή/και ενδιαφέροντα του φοιτητή που αφορούν clubs, χόμπι, αθλητικά και εργασία.

FAFSA: Free Application for Federal Student Aid. Αίτηση για βοήθεια σε Ομοσπονδιακό Επίπεδο. Η οικονομική αυτή βοήθεια που είναι διαθέσιμη μόνο σε Αμερικανούς πολίτες.

GPA: Grade Point Average. Μέση βαθμολογία. Υπολογίζεται αθροιστικά από τη Τρίτη Γυμνασίου.

Head Coach: Αρχιπροπονητή. Ο επικεφαλής προπονητής του αθλήματος όπου είναι πάνω από ένας προπονητής.

HECA: Higher Educational Consultants Association. Tο σωματείο συμβούλων των μαθητών που θέλουν να εισαχθούν στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

IEC: International Educational Consultant. Ανεξάρτητος Εκπαιδευτικός Σύμβουλος

IECA: Independent Educational Consultant Association. Τον Σωματείο των Ανεξάρτητων Εκπαιδευτικών Συμβούλων δηλαδή αυτών που συμβουλεύουν τους μαθητές που θέλουν να εισαχθούν στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ακολουθούν το κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας του κλάδου.

Institutional Supplement: θεσμικά Συμπληρωματικά Έγγραφα. Ένα συμπληρωματικό έγγραφο που μπορεί να ζητηθεί από ένα κολλέγιο σας μέρος της αίτησης εισαγωγής – για παράδειγμα μια έκθεση με θέμα το γιατί θέλει ο μαθητής να εισαχθεί στο συγκεκριμένο κολλέγιο.

Liberal Arts: Ανθρωπιστικές Σπουδές. Ένα ευρύτερο πρόγραμμα σπουδών που αποβλέπει στη μόρφωση του φοιτητή ως ανθρώπου σκεπτόμενου, με κριτική σκέψη και ικανότητα γραπτής και προφορικής έκφρασης σε αντίθεση με πρόγραμμα σπουδών που επικεντρώνεται στην επαγγελματική κατάρτιση.

The List: Ο κατάλογος πανεπιστημίων η/και κολλεγίων που ταιριάζουν στο μαθητή. Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη σωστή δρομολόγηση τις όλης διαδικασίας. Καταρτίζεται μετά από έρευνα και σε συνεργασία μεταξύ του μαθητή, των γονιών του και του συμβούλου (IEC).

Major: Η ειδικότητα του πτυχίου π.χ. Πτυχίο Ιστορίας. Η επιλογή της ειδικότητας γίνεται συνήθως στο τέλος της δεύτερης χρονιάς του κολλεγίου.

Matriculate: Εγγραφή.

Merit Aid: Υποτροφίες που δίνονται σε αριστούχους συνήθως ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Κατά κανόνα ανανεώνονται ετησίως.

Minor: Μετά την ειδικότητα, μια δευτερεύουσα ειδίκευση στο στάδιο του πρώτου πτυχίου

NACAC: National Association for College Admission Counseling. Η ομοσπονδία συμβούλων των μαθητών που θέλουν να εισαχθούν σε κολλέγια και πανεπιστήμια.

NCAA: Ομοσπονδία Συλλόγων Πανεπιστημιακών Αθλητικών Δράσεων. Οργάνωση που διαχειρίζεται τις ελάχιστες ακαδημαϊκές επιδόσεις προκειμένου ο φοιτητής-αθλητής να μπορεί να διεκδικήσει αθλητικές υποτροφίες

Need-Aware ή Need-Sensitive: Ιδρύματα που λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές ανάγκες του υποψηφίου όταν αποφασίζουν αν θα τον δεχτούν ή όχι.

Need-Blind: Ιδρύματα που δεν λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές ανάγκες του υποψηφίου όταν αποφασίζουν αν θα τον δεχτούν ή όχι.

OACAC: Overseas Association of College Admissions Counselors. Η ομοσπονδία συμβούλων των μαθητών εκτός των ΗΠΑ που θέλουν να εισαχθούν σε κολλέγια και πανεπιστήμια των ΗΠΑ

PSAT: Προκαταρτικό SAT. Μία μικρότερη έκδοση του SAT η οποίο απευθύνετα οι μαθητές της Α’ ή Β’ Λυκείου. Χρησιμοποιείται στη περίπτωση Αμερικανών πολιτών που διεκδικούν υποτροφία μέσω του National Merit Scholarship Program

Rolling Admissions: Μια μέθοδος αίτησης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση που δεν έχει καθορισμένες ημερομηνίες υποβολής ή αξιολόγησης της αίτησης. Έτσι, κάθε αίτηση εισαγωγής που λαμβάνεται εξετάζεται μόλις υποβληθεί μέχρι που να συμπληρωθούν οι θέσεις στην συγκεκριμένη χρονιά

SAT: Scholastic Aptitude Test. Τυποποιημένη εξέταση που χρησιμοποιείται στη διαδικασία εισαγωγής από πολλά κολλέγια και πανεπιστήμια.

Third Culture Kids: Παιδιά Τρίτης Κουλτούρας. <‘Ατομο που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής ηλικίας εκτός της κουλτούρας των γονιών του. Τα παιδιά τρίτης κουλτούρας χτίζουν γέφυρες προς πολλές κουλτούρες χωρίς να ανήκουν σε καμία από αυτές.> Pollock, David and Van Reken, Ruth, Third Culture Kids: Growing Up Among Worlds, Nicholas Brearly Publishing, 2009

TOEFL: Test of English as a Foreign Language. Ευρύτατα αναγνωρισμένο διεθνές τεστ επάρκειας Αγγλικής γλώσσας

Transcript: Επίσημο έγγραφο του μητρώου του φοιτητή, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα και τις βαθμολογίες που απαιτούνται από τα κολλέγια. Αυτό το έγγραφο πρέπει να σταλεί απευθείας από το Λύκειο του μαθητή.

Universal College Application: Ενοποιημένη Αίτηση Εισαγωγής στα Κολλέγια. Πρόκειται για μια διαδικτυακή αίτηση που αφορά περίπου 80 κολλέγια και πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Μερικές από αυτές τις σχολές επίσης απαιτούν συμπληρωματικά στοιχεία (ιnstitutional supplement).

University: Πανεπιστήμιο. Χρησιμοποιείται συνώνυμα με τον όρο κολλέγιο στις ΗΠΑ μόνο που τα πανεπιστήμια έχουν περισσότερο ανεπτυγμένα την έρευνα και τα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Wait List: Λίστα αναμονής. Κατατάσσεται εδώ ο υποψήφιος φοιτητής που δεν έχει γίνει δεκτός αλλά ούτε και έχει απορριφθεί κατά το διάστημα που η σχολή εξετάζει πόσοι από τους φοιτητές που έγιναν δεκτοί προχωράν τελικά να εγγραφούν. Μερικά κολλέγια εισάγουν ελάχιστους μαθητές από αυτούς που είναι στη λίστα αναμονής, ενώ άλλα πολλούς.

Yield: Το ποσοστό των υποψηφίων που αφού γίνουν δεκτοί από ένα κολλέγιο που θα εγγραφούν ως πρωτοετείς φοιτητές σε αυτό το συγκεκριμένο κολλέγιο.

 

Sarah Contomichalos is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice Laura O'Brien Gatzionis and Sarah Contomichalos are members of the Overseas Association of College Admissions Counselors Laura O'Brien Gatzionis is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice
Η Laura O'Brien Gatzionis και η Sarah Kinney Contomichalos είναι μέλη του National Association for College Admission Counseling
και ακολουθούν τις Αρχές Καλής Πρακτικής του.