ΠΟΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ

Στις ΗΠΑ, οι όροι Κολλέγιο και Πανεπιστήμιο είναι σχεδόν ταυτόσημοι. Ένα Κολλέγιο είναι συνήθως επικεντρωμένο στα προπτυχιακά διπλώματα, ενώ ένα Πανεπιστήμιο συνήθως προσφέρει επίσης μεταπτυχιακά διπλώματα και προωθεί έρευνα.

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Εκτός του internet και των βιβλίων, υπάρχουν πολλοί τρόποι πληροφόρησης σχετικά με το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ και τα πανεπιστήμια εκεί. Κάθε Φθινόπωρο, το Fulbright Foundation οργανώνει μία Ημερίδα Πληροφόρησης, όπου συμμετέχουν πάνω από πενήντα κολλέγια των ΗΠΑ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, και δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να μιλήσουν σε εκπροσώπους των κολλεγίων και σε Έλληνες αποφοίτους, καθώς και να συλλέξουν υλικό πληροφόρησης. Στο παρελθόν, έχουν συμμετάσχει ιδρύματα όπως το Columbia University, Davidson College, Northeastern University, Parsons, SCAD, UC Riverside, και το Vassar College, μεταξύ άλλων.

Αν μπορείτε να ταξιδέψετε στις ΗΠΑ, μπορείτε να επισξεφθείτε κάποιο από τα National College Fairs ή National Performing & Visual Arts College Fairs, που οργανώνει το National Association of College Admission Counselors. Επίσης, πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης επισκέπτονται τα λύκεια και οργανώνουν ημερίδες πληροφόρησης καθόλη τη διάρκεια του έτους, ενώ το British Council οργανώνει μία ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση στη Βρετανία. Τέλος, μία ακόμα σπουδαία πηγή πληροφόρησης αποτελεί η ημερίδα πληροφόρησης που οργανώνει η Ολλανδική Πρεσβεία για τα Ολλανδικά πανεπιστήμια.

Σημειώνονται ενδεικτικά κάποια από τα Κολλέγια και Πανεπιστήμια που έχουν επισκεφτεί η Κα. Γκατζιώνη ή η Κα. Κοντομίχαλου:

Colleges and Universities Visited by Mrs. Gatzionis or Mrs. Contomichalos

Sarah Contomichalos is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice Laura O'Brien Gatzionis and Sarah Contomichalos are members of the Overseas Association of College Admissions Counselors Laura O'Brien Gatzionis is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice
Η Laura O'Brien Gatzionis και η Sarah Kinney Contomichalos είναι μέλη του National Association for College Admission Counseling
και ακολουθούν τις Αρχές Καλής Πρακτικής του.